PRACTIC54RPT-600

PRACTIC 54 RPT

Permeabilitat aire

4

Estanquitat aigua

E1200

Resistència càrrega de vent

C4

Detalls del producte

característiques

Practicable de cambra europea, amb trencament de pont tèrmic. La modificació de l’amplada base mitjançant el canvi de les poliamides de 14.8 per les de 24 mm han comportada un increment més que significatiu de l’aïllament tèrmic i acústic. La modificació de la junta central per adaptar-la a la nova configuració i el conseqüent augment de la càmera de desguàs, ha permès obtenir uns valors d’estanqueïtat de primer ordre. Estem davant d’un sistema equilibrat, òptim per a zones amb importants amplituds tèrmiques.

Possibilitats d’obertures

PRACTIC54RPT-800-A

RESULTATS ASSAJOS ACÚSTICS

Finestra 2 fulles OB 1400×1500 vidre 4/16/4 de Rw= 29 34 dB
Finestra 2 fulles OB 1400×1500 vidre 3+3/16/6 de Rw=33 37 dB

transmitància tèrmica

U PERIMET = 3,0 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U CENTRAL = 3,0 W2/m K Segons UNE-EN-ISO-10077-2
U FINESTRA = 2,7 W2/m K Finestra 1400×1500 mm vidre 4/14/4
U FINESTRA = 1,9 W2/m K Finestra 1400×1500 mm vidre 4/14/4 baix emissiu
U FINESTRA = 1,6 W2/m K Finestra 1400×1500 mm amb sistema FOAM y vidre 4/16Ar/4 baix emissiu

termperatura140

PRACTIC54RPT-600-e

Dimensiones base: Marco: 54 mm Fulla: 61 mm
Gruix màxim de vidre de 45 mm
Espessor general de perfils: 1,4 mm